RECARO - Fotele Samochodowe

Regulamin konkursu RECARO Polska „Auto moich marzeń"

Regulamin konkursu RECARO Polska

moje RECARO"

§ 1. Zasady ogólne Konkursu „moje RECARO”


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa oraz przebieg Konkursu pod nazwą „RECARO na lato”, zwanego dalej „Konkursem”, organizowanym w sklepie „Pati i Maks” w Poznaniu, ul. Polna 40, 60 – 533 Poznań.

2. Organizatorem Konkursu jest Spółka „LOGIS” S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027861, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 835-00-03-724, nr REGON: 750447447, wysokość kapitału zakładowego: 17.086.220,00 złotych, kapitał wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Organizator jest wydającym nagrody, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w Konkursie należy kierować do Organizatora.

5. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r., zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

7. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie.

8. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi w okresie trwania konkursu dokonać zakupu fotelika marki RECARO w sklepie „Pati i Maks” w Poznaniu przy ulicy Polnej 40,

b) w dniu zakupu musi wymyślić hasło reklamowe „moje RECARO” i wpisać je w formularzu konkursowym, podać w formularzu swoje dane kontaktowe i przekazać formularz pracownikowi sklepu „Pati i Maks” w Poznaniu przy ul. Polnej 40.

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.

10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby (fizyczne i prawne).


§ 2. Warunki przystąpienia do Konkursu „moje RECARO”


1. Osoba przystępująca do Konkursu „moje RECARO”, oprócz spełnienia wymagań określonych w § 1 Regulaminu, zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych, błędnych oraz takich, w przypadku których zachodzą wątpliwości co do rzetelności podanych danych. W przypadku otrzymania zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych określonych w Regulaminie, Organizator nie będzie zobowiązany do powiadomienia osoby składającej formularz o negatywnej weryfikacji takiego zgłoszenia.


§ 3. Zasady szczegółowe Konkursu „moje RECARO”

1. Każdy z Uczestników Konkursu może w nim wziąć udział przy każdym zakupie fotelika marki RECARO w sklepie „Pati i Maks” w okresie trwania konkursu, tj. od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r. 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora, wskazani przez Organizatora.

3. Kryteria, jakimi kierować będzie się Komisja Konkursowa przy ocenie haseł reklamowych, to zgodność z zasadami Konkursu oraz kreatywność i oryginalność hasła reklamowego.

4. Organizator ma obowiązek udostępnić listę laureatów konkursu na fanpage RECARO Polska dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/RecaroPolska/ w ciągu 7 (siedmiu ) dni od dnia upływu okresu trwania konkursu.


§ 4. Nagrody


1. Nagrodą główną w konkursie jest:

- smartfon marki TELEFUNKEN model Selfie TS2

2. Nagrodą drugiego stopnia dla wyróżnionych w konkursie pięciu uczestników jest:

- rączka do selfie, tzw. Selfie Stick.

3. Lista Osób Nagrodzonych zostanie udostępniona w terminie do dnia 9 sierpnia 2016 r. na fanpage RECARO Polska dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/RecaroPolska/

4. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiej osoby, po wykazaniu przez niego swego umocowania.

5. Przekazanie nagród odbędzie się drogą pocztową, a nagrody zostaną przesłane kurierem na wskazany przez zwycięzcę adres na terytorium Polski.

6. Nagrody zostaną wysłane do dnia 18 sierpnia 2016 r.

7. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące Osobom Nagrodzonym nie jest zbywalne.

8. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

- nie odbierze Nagrody on lub jego przedstawiciel ustawowy, lub jego opiekun prawny,

- nie wskaże adresu na jaki ma zostać wysłana nagroda,

- nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków przewidzianych w § 2 Regulaminu,

- naruszy postanowienia § 3 niniejszego Regulaminu,

- w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.


9. Fundatorem nagród jest Organizator.

§ 5. Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora:

3. „LOGIS” S.A., 96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 36.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 6. Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany nie będą mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani wpływać na nabyte już przez nich prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, Organizator wskaże datę wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 (siedem) dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.recaro-polska.pl.

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. „Organizator obliczy i pobierze od zwycięzcy konkursu będącego osobą fizyczną zryczałtowany podatek od wartości otrzymanej nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.

6. Niedozwolone jest branie udziału w konkursie za pośrednictwem więcej niż jednej tożsamości internetowej oraz niedozwolone jest korzystanie z kont fikcyjnych.

7. Niedozwolone jest świadczenie korzyści majątkowych oraz niemajątkowych za pomoc w udziale w konkursie.

8. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zwycięzców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.


Rawa Mazowiecka, dnia 30 czerwca 2016 r.